Status
Status nå:
Det ulovlige tvungne psykiske helsevernet er avsluttet.
Jeg jobber med å bevise at det ulovlige tvungne psykiske helsevernet nettopp har vært ulovlig.
Situasjonen
Formål med 'Lov og Læring': Få folk til å forstå en situasjon i forhold til loven - så fort og kult som mulig.

Hypotese: "De har mistet lovgrunn og menneskelighet - blitt korrupte løgnere."

"... 22. juli 2011 ... ?" - André ved Politiet i Dale. 30.08.2019
"Jeg føler at jeg møter veggen." - Lege Maret Krannich. 27.05.2020
"... han er Gud." - Lege Cecilie Rebecca Christophersen om Tom André Tveit. 05.06.2020Det som er det vesenlige lovbrudd mot meg i denne saken er frihetsberøvelse etter straffeloven '§173. Misbruk av offentlig myndighet' som begynte 27.05.2020, men også nå har det forekomt under frihetsberøvelsen trusler om forgiftning som er veldig graverende.

Her er et situasjonskart for saken som viser blant annet hvor frihetsberøvelsen skjedde som var ved Askvoll; Øyrane/Vikane hvor jeg har avtale med kommunen for feriested inklusive strøm levert av Askvoll kommune etter avtale med rådmann Håkon Loftheim:Som et tillegg kan jeg nevne at jeg har lenge lurt på hva psykiatri er for noe, spesielt i praksis - nå har jeg vært så heldig at jeg som fullstendig frisk, helt ulovlig, har fått mulighet til å studere psykiatrien fra innsiden. 'Lov og Læring' blir derfor en sak hvor jeg jobber tett med den psykiske helsevernsloven, med det formål å finne ut hva den brukes til - også da en sondring angående vanskelige emner vi vanligvis ikke snakker så mye om; i forhold til loven. Som menneske iblant mine egne håper jeg at arbeidet vil medføre at emner angående psykiatri blir mer hverdagslig slik at de og det som er problematisk i møte med både mennesker og loven, på en enkel og god måte unngår å også bli et problem for samfunnet.
Innledning
Hva har skjedd som gjør at slike som; André ved Politiet i Dale, Lege Maret Krannich og Cecilie Rebecca Christophersen, er blitt så sykelig korrupte, kriminelle løgnere?

André - Første panikkanfall: André ved Politiet i Dale fikk den 30.08.2020 et panikkanfall under avhør; uriktige anklager og sannsynligvis grovt voldelige ulovlige angrep mot meg var årsaken.

Maret Krannich - Andre panikkanfall: Lege Maret Krannich fikk et anfall den 27.05.2020 slik som uttrykket i innledningen viser til, i en legetime hvor hun på bakgrunn av falske bekymringsmeldinger og uriktige anklager tar ulovlig vedtak.
- Illustrasjon i vedlegg 2 kan en se blant annet ugjerningene Maret Krannich har gjort som er blant annet; a. hun ignorerte Lege Aud Marie Hoel sin bekreftelse om at jeg er frisk og har god helse, b. hun tok etter det jeg kjenner til ikke kontakt med kommunelege i Bergen hvor jeg har folkeregistrert adresse; kommunelege Finn Markussen, c. hun begrunnet ulovlig vedtak på uriktige anklager, d. hun ignorerte det faktum at jeg er frisk og har god helse, e. f. på grunn av dårlig informering brukte Maret Krannich indirekte tvang til tvungen legeundersøkelse uten at en reell frivillig legeundersøkelse ble gitt, og g. hun forsøkte ulovlig, umyndig, å ta vedtak om tvungen observasjon.

Cecilie Rebecca Christophersen - Tredje reaksjon:
- Før 05.07.2020: Lege Cecilie Rebecca Christophersen har jeg fremdeles ikke hatt noen samtale på bakgrunn av at jeg har måttet stille krav - dette kravet skal jeg snakke mer om, men det er et spørsmål om det kan foreligge grunnlag for en lignende reaksjon som de to øvrige nevnte involverte i saken har hatt da hun er involvert i den på et senere tidspunkt og der enda flere uriktige anklager er kommet inn i saken i tillegg til en rekke ytterligere ulovlige handlinger.
- Etter 05.07.2020: Jeg har nå vært i samtale med henne og under samtalen ble det bevist "tankeforstyrrelser", noe hun selv forsøker å utnytte andre med ved å uriktig påstå andre har (!).
- Uttrykket hennes nevnt i innledningen regnes også som et endelige i en rekke av uriktige anklager og er så ekstremt absurd at det er grunn for å tro at det er fare for en nervøs reaksjon fra henne når hun forstår at det hun har omtalt ikke er rett - også at hun har selv begått lovbrudd.

Jeg Tom André Tveit som jobber med saken; 'Lov og Læring', har et godt forhold til loven; i situasjonen for denne saken har jeg lovgrunn, som videre gir en god selvfølelse; sunnhet.
Hoveddel 1 - Fangenskap
- Uriktige anklager -3 bolker: 'Lov og Læring'-saken er grunnlagt i hovedssak på uriktige anklager som kommer til å bli omtalt i tre ulike bolker; politidokumentasjon med uriktige anklager, falske bekymringsmeldinger og uriktige anklager og lovbrudd fra journaler ved helsevesenet. Dette kommer mer om etterhvert.

27.05.2020 - God helse

- Sannhet: Jeg var da som nå med fullstendig god helse
- Uriktig anklage: Hastegrad: Øyeblikkelig hjelp
- Forklaring: Det kommer frem av legejournalene 27.05.2020 skrevet av Maret Krannich ved Askvoll legesenter at hastegraden for saken var 'øyeblikkelig hjelp', noe som er en uriktig anklage; jeg er helt frisk og har god helse nå som den gang. Det er derfor spørsmål om hvorfor hun har kommet med den uriktige anklagen, i tillegg til når og hvordan hun tilkalte hjelp.
- Lovbrudd -27.05.2020 - Frihetsberøvelse

- Paragraf: "Straffeloven § 173. Misbruk av offentlig myndighet Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet ... c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse som følge, eller ..."
- Forklaring: Maret Krannich brøt nevnte paragraf den 27.05.2020.
- Jeg har anmeldt Maret Krannich for forholdet.
- Det er sendt et varsel til Fylkesmannen om ugjerningen.27.05.2020 - Ulovlig bruk av tvang

- Paragraf: "Psykisk helsevernslov § 3-1. Legeundersøkelse: Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt vedkommende for å bringe på det rene om lovens vilkår for slikt vern er oppfylt. Legen som foretar undersøkelsen, skal gi skriftlig uttalelse. Foreligger behov for legeundersøkelse som nevnt i første ledd, men vedkommende unndrar seg slik undersøkelse, kan kommunelegen etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommendes nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang."
- Forklaring: Maret Krannich forsøkte brukte tvang uten å "bringe på det rene at lovens vilkår er oppfylt" - i det hele tatt fikk hun selv panikkanfall som er et bevis på at jeg er frisk og har god helse, også ikke har brutt noen lov - hun forsøkte bruke tvang basert på uriktige anklager/bekymringsmeldinger.
Tillegg: Maret Krannich oppleve et panikkanfall i en ellers uryddig time hvor hun selv utbrøt; "Jeg føler at jeg møter veggen.". Anfallet kan være et tegn på årsaken til hvorfor hun brøt loven på så mange punkt.
- Det er sendt inn klage til kontrollkommisjonen for slike vedtak - samt er det sendt søksmål til domstolen etter den psykiske helsevernsloven §7-1. Idag 10.07.2020 har jeg tatt kontakt med Asvkoll Helsetun ved Olaug Søreide om en oppdatering for etableringen av saken som blant flere fikk en kopi av dokumentasjonen for saken.

11.06.2020 - Trusler om forgiftning

- Paragraf: "Straffeloven § 263. Trusler Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år."
- Forklaring: Under et klagemøte ved kontrollkommisjonen ved Haukeland Univeritetssykehus tok jeg, Tom André Tveit, valg om å trekke klagen som var til behandling midlertidig; lege Ieva Leskauskaite repliserte på dette på en utrolig måte som følger; hun truet med at som behandler i en eventuell fortsettelse "hvor medikamenter er en mulighet", kunne det være gunstig å ikke trekke klagen, men behandle saken ferdig i møtet. Det er klart at medikamenter er etter loven ikke nødvendig - det gjelder jo kun vedtak ved behov/sykdom, slik at jeg som prosederende valgte å ikke kommentere trusselen, men gjennomførte det å trekke klagen med min advokat.
- Idag 13.06.2020 kl 18.33 ble det levert inn til Politiet i Vest en anmeldelse av forholdet.23.06.2020 - Kontakt med fastlege

- Paragraf: " Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen Merknader til forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen Til § 2 Retten til å stå på liste hos fastlege ... Den som har rett til å stå på liste hos fastlege, kan fremsette legeønske. Legeønsket skal etterkommes så langt det er ledig plass på fastlegens liste, unntatt i de tilfeller som følger av reglene i denne forskrift. ..."
- Forklaring: Lege Aud marie Hoel forsøkte om andre leger igår å informere meg om at hun ikke ønsket kontakt.
- Handling: Jeg avventer inntil videre hva som skal gjøres for å få rettigheten til kommunikasjon med fastlege. Gjerne se vedlegg 2 for en illustrasjon som viser hva min fastlege har gjort i saken allerede.
Spørsmål til retten
Spørsmål til Åge Løseth:
Stemmer det at det kom politibetjenter til ditt politikontor kun for saken angående Tom André Tveit?
Ved ja, Dette kan være et bevis på at politikontoret aktivt har ført propaganda mot Tom André Tveit.

Spørsmål til Kristian ved politikontoret i Dale:
Stemmer det at politibetjenter selv var de som viftet med en kniv som dere hadde konfiskert som verktøy Tom André Tveit hadde i sin datavæske?
Jeg har ikke "viftet med kniv" og svar på spørsmålet kan være et ekstra bevis.

Spørsmål til Andrine Njøsen ved politikontoret i Dale:
Stemmer det at dere forsøkte tegne et sykelig bilde og derfor forsøkte å indirekte begjære til legeundersøkelse allerede ved etablering av sak som anmeldelse i August 2019?
Ved ja, på dette et godt bevis på at begjæringen sendt til lege Maret Krannich er falsk; basert på uriktige anklager.
Avslutning #1
Jeg får tilbake min frihet, kommer ut av fangenskapet i forhold til alt som har med tvang å gjøre får tilbake den grunnleggende frivilligheten som en i utgangspunktet har rett på. Videre får fjernet alle uriktige anklager som 1. ved politiet, 2. bekymringsmeldinger og 3. er uriktige legehistorie, slik at det ikke bygges mer uriktig historie om meg oppå disse tre ulike punkt, men der sannhten om meg er den som er kjent ved det offentlige - det kan nevnes at bloggen min er ett eksempel på sannheten om meg.

Som beskrevet i avsnittet over er realiteten i denne mulige avlutningen av saken den som er den gode, sanne og lovlige; jeg har som sagt ikke gjort noe ulovlig, jeg har god helse, er frisk, og har som jeg har gjort i mange år nå rett til å fortsette å trives privat, jobbe profesjonelt og markedsføre god politikk, hvor min hovedvirksomhet idag er som Fortnitespiller - noe jeg håper jeg kan fortsette med snarlig med den frihet jeg har rett på.
Avslutning #2
En antakelse om avlutning:
Folk kan komme til å bli syk på grunn av irrlov, altså det å miste lovgrunn ved lovbrudd, og videre som korrupt bidra til fengsling og utnyttelse av gode mennesker, ved å blant annet kalle dem Gud - i denne saken brukte altså lege Cecilie Rebecca Christophersen det uttrykket (!).

I saken skal vi altså se om antakelsen er sann - og spesielt interessant vil jo være å se hva de eventuelt forsøker å utnytte i en slik situasjon.

Tillegg: Før saken er ferdig kan det videre sies at om antakelsen er sann, så må de involverte plassere seg i det vonde som enhet - på den måten miste alt sitt forsvar da der ikke på nåværende tidspunkt finnes lover, kulturelle grunnlag som eksplisitt er vondt i forhold til det som kunne kalles godt som jo begrepet de har brukt, nettopp Gud, ville være en del av.

Midlertidige resultater: Det er nå gjort funn av at Cecilie Rebecca Christophersen har det hun omtaler som "tankeforstyrrelser", og forsøker føre det over på andre - dette er tegn på at den form for mulig utnyttelse som er nevnt er å altså føre psykisk sykdom ansatte i psykiatrien har selv på andre (!).
Avslutning #3
Gjerne les følgene definisjon av hva en ny-milits før du leser den mulige avslutning #3:

Ny-Milits - En stat i oppløsning på grunn av at den ikke lenger respekterer sine lover på den måten at innbyggerene ikke lenger har beskyttelse i loven og at staten selv utgjør faren.

Det skal kun ett tilfelle av mangel av respekt til egne lover for at en stat faktisk skal komme innom definisjonen av hva en ny-milits er - i 'Lov og Læring' er der allerede en rekke lovbrudd erfart, så selv om den følgende mulige avslutningen av saken er alvorlig og omfattende, er det en mulighet som kommer til å bli evaluert i saken. Det er viktig å minne om at jeg i situasjonen som fanget ved frihetsberøvels faktisk ikke kan forlate stedet på nåværende tidspunkt uten at det kommer en endring i saken, jeg er truet med forgiftning og det er et graverende miljø ved stedet hvor det for bare dager siden var muligvis et tilfelle av selvmord. Jeg er helt frisk, har ikke brutt loven, og jobber hardt for å komme meg fri.

En mulig avlutning: I hele to saker minst, har jeg personlig erfart at det norske rettsvesen ikke respekterer sine lover - spesielt i denne saken er erfaringen at mangelen på respekt til lov er ekstrem; spesielt om det finnes flere som samtykker i at rettsvesenet ikke kan gis tillit gjennom lovene ved at de har opplevd lignende lovbrudd jeg har, eller i det hele tatt bare saken 'Lov og Læring' alene som eksempel kan det på tross av den enorme betydning det vil ha for en stat som Norge og det norske rettsvesen påstås at den har blitt en ny-milits, altså en organisasjon som driver ny-terror. En ny-milits er enkelt nok en stat som ikke lenger respekterer sine lover slik at befolkningen ikke har noen rettslig beskyttelse lenger, og 'Lov og Læring' er et eksempel på dette. Videre kan det også stilles spørsmål om faktisk der har vært en vilje fra det norske samfunn involvert i saken om å som en ny-milits ta meg til fange ved frihetsberøvelse for å henrette meg slik truslene om frihetsberøvelse er et tegn på (!).

Brudd på en rekke lover, kriminelle handlinger kun basert på uriktige anklager - og nå en trussel om forgiftning er et tegn på at den antatte konklusjonen er reell.
Avslutning #4
Folkemord?

I jakten på svar på hvorfor jeg har blitt fanget, frihetsberøvet, hvor det også er fare for forgiftning, der det også er kommet bevis på psykologisk terror/tortur - en av de verste handlinger som finnes sett bort fra å bli myrdet, så kan det i en mulig avslutning #4 spekuleres i om det er en form for krigshandling å fange meg på en slik måte som en krigshandling i forlengelse fra en tidligere krig, eller eventuelt en hemmelig pågående krig:
Argumennt #1: Jeg på det menneskelige plan har ikke gjort noe ulovlig som skulle tilsi en slik type handling som saken opplyser om; jeg er frisk, har god helse også, og derfor kan en undre seg om det gjelder det norske folk generelt, og da kanskje se til den andre verdenskrig og tiden etter; etterkrigstiden for om dette som gjelder saken er en forlengelse av de straffemetoder som tilsynelatende ble brukt på Quisling, Hamsun og andre kjente navn like etter krigen - altså forsøk på å straffe krefter som var nasjonalsosialistiske, nazistiske under krigen. Det er viktig å legge til at jeg ikke har noen kjente bånd, tilknytninger til krigen som skulle kunne være forsøkt benyttet i et slikt tilfelle; derfor uskyldig forsøkt frihetsberøvet også i et slikt tilfelle - det blir eventuelt med det norske folk som helhet. Sistnevnte betyr at emnet folkemord blir et emne (!), i et slikt tilfelle om dette jeg opplever skulle gjelde alle andre i lignende situasjon saken gjelder.
Argument #2: Dersom vi ser på antydningen av forsøk på utnyttelse fra psykolog Cecilie Rebecca Christophersen, så om det skulle vise seg å ikke være tilfellet at det er forsøk på utnyttelse mangler det grunn for psykiatri da jeg er frisk og har god helse, og da kan en se motsatt på det; at det er forsøk på en slags straff med psykologisk terror/tortur, og da kan det videre bli funnet samme årsaker som i argument #1; nettopp en forlengelse av krigen 1940-1945 det blir forsøkt handlet mot, der jeg som uskyldig på menneskelig plan, der det fremdeles er som nevnt i argument #1 fortsatt ikke noen kjente tilknytninger til krigen fra min side - da blir det eventuelt sammen med det norske folk som helhet. Her også blir emnet; 'folkemord', noe som blir aktuelt å diskutere.

Oppsummering: Avslutning #4 drøfter muligheten for at mennesker uskyldig blir forsøkt frihetsberøvet, fanget et sted med fare for forgiftning og psykologisk terror/tortur, hvor det ikke bare er en mulighet for å at en blir forsøkt utnyttet, men også forsøkt myrdet som en del av et folkemord med grunnlag fra etterkrigstiden i Norge fra 1945.

Tillegg: Inntil det er kommet en avslutning på saken, og/eller da svar på om denne avslutningen er sann eller ikke, så er det vesentlig å spørre seg, og derfor står muligheten til å bli drøftet, selv enn hvor alvorlig den er.
Avslutning #5
Den femte mulige konklusjonen er innenfor sabotasje av mine nettverk; jeg har blitt flyttet tre ganger om en ser for seg miljøet i Askvoll jeg var en del av før jeg ble tatt til fange, og nå planlegges et fjerde forsøk på flytting/overføring. Spørsmålet er altså om det finnes noe forbindelse mellom det at jeg begynner å bli kjent med et miljø og en vilje om å flytte.
Hoveddel 2 - 22. juli
I hoveddel 2 bearbeider jeg mulige ettervikninger etter terroren 22. juli, og det de eventuelt kan ha hatt å si for samfunnet i Norge - et mulig kjølvann:

Et Folkemord med utspring fra massakren på Utøya den 22. juli?*
Et Folkemord på grunn av paranoiditet etter massakren på Utøya den 22. juli?*

*Inntil det er motbevist at folkemord er en mulig konklusjon og avslutning på sakens Hoveddel 1, står setningene over slik de nå står.

Til denne saken blir det etter den mulige konklusjon #4 angående folkemord i hoveddel 1 jobbet med to ulike mulige grunnlag til et eventuelt folkemord med utgangspunkt i terrorangrepet 22. juli 2011. Terrorangrepet var en ekstrem handling som kan ha rammet samfunnet på en veldig brutal måte også i ettertiden av angrepet og det jobbes med to muligheter:
A. Terrorangrepet 22. juli 2011 som en begynnelse på et langvarig planlagt folkemord.
B. Terrorangrepet 22. juli 2011 som grunnlag for en paranoiditet som videre har utviklet seg til å bli et folkemord.

Tilknytningen mellom saken 'Lov og Læring' og hoveddel 2 - 22. juli 2011:

1. Politibetjent Andrine Njøsen ved Fjaler politikontor nevnte Breivik i en anmeldelse basert på uriktige anklager i August 2019 - helt uforbeholdent. Er det paranoiditet?
2. Politibetjent Andrine Njøsen ved Fjaler politikontor nevnte manifest som om en lignelse til Anders Behring Breivik i en anmeldelse basert på uriktige anklager i August 2019 - helt uforbeholdent. Er det paranoiditet?
3. Politibetjent André fra politikontoret i Dale, Fjaler, spurte gjentatte ganger i August 2019 om 22. juli emnet, og fikk panikkanfall og måtte ta pause fra avhør underveis. Er det paranoiditet?
4. Jeg ble tatt til fange 27.05.2020 med bakgrunn i en begjæring fra politiet i nettopp Fjaler som nevnt i de tre punkt over, helt overraskende, hvor det er spørsmål om det er en del av et folkemord, og da muligens som en fortsettelse av det som ble initiert av massakren ved Utøya 22. juli 2011 enten ved mulighet A. eller B..

Tilknytningen mellom emnet 22. juli 2011 og psykiatrien som enhet vises i den påfølgende skissen om lensmann ved Fjaler politikontor i Dale:Fra skissen over er det en veldig tydelig tilknytning mellom emnet 22. juli 2011, politiet og psykiatrien som betyr at det kan være jeg er enten er tatt til fange på grunn av et pågående folkemord med grunnlag i terroren 22. juli 2011 og/eller på grunn av en paranoiditet i samfunnet i etterkant av 22. juli 2011.
Spørsmål til retten
Spørsmål til Andrine Njøsen ved politikontoret i Dale:
Stemmer det at politiet har blitt paranoid etter terrorangrepene 22. juli 2011; og om ja, har dette rammet Tom André Tveit siden dere nevnte 22. juli eksplisitt både i en anmeldelse og i avhør i August 2019?
Hoveddel 3 - Kjærlighet
"Den siste kjente kjærlighetshistorie?"

Et Folkemord med utspring i hat mot kjærlighet?*

*Inntil det er motbevist at hat mot kjærlighet er årsaken til et mulig folkemord behandlet i saken 'Lov og Læring', kan setningen over stå slik den nå står.

For alt som har med kjærlighet å gjøre, kan en gå inn på ITAT.no, videre gå til 'Om ITAT' og derfra ned på siden til 'Private utgivelser' som handler om kjærlighet og se diktsamlingene og så videre se de ulike utgivelser.

{Det kommer mer om dette ved en senere anledning - allerede nå blir det presentert en skisse som viser en sammenheng mellom 22. juli 2011 terroren, og en ferie jeg hadde til Stor-Brottania med formål om å sammenveve kjærlighetsdiktsamlingen; 'Min kjærleik til deg' og min egen reise. Skissen viser hvordan det kan være en sammenheng mellom reisen min, og terroren 22. juli 2011.}Det kan også nevnes at meningen med den første setningen som emner forskjellen kjent og ukjent kjærlighet, der jeg selv på nåværende tidspunkt anser kjærlighet mellom par noe som kan egne seg å være hemmelig, spesielt da når det gjelder det å få barn, så kan det videre være slik at kjærlighetshistorien jeg kan komme til å utgreiie i denne hoveddelen kunne bli brukt til å vise en kjent type, hvor videre den kanskje kan gjøres som et eksempel av; derfor om andre deler kunnskap om den, så kan dette bli en anledning til å dele det en vet. Så gjerne ta kontakt om en har lyst til å si noe, vise noe - historien har blant annet vært delvis delt på nett i sosiale media.

Til sist for denne gang trekker jeg med en 8&8 om fangenskap; jeg mener jeg er helt frisk, har god helse og da jeg ikke har gjort noe ulovlig, så når det gjelde andre enn meg selv kan de forsøke å plassere seg selv i den ruten som skulle passe; uskyldig, så i frihet som i Det Gode øverst i 8&8'en, og ellers i fangenskap nederst om en ser det som rettferdig. Dette trekker jeg med slik at ingen skal sammenligne meg med noen som er forbrytere; jeg har ikke gjort noe galt i forhold til denne saken:Hoveddel 4 - Eiendom
I hoveddel 4 vil det bli jobbet med om Lov og Læring gjelder noen av mine, Tom André Tveit sine, eiendommer er årsaken til saken som helhet. Spesielt åndsverk kan ha noe med saken å gjøre.
Spørsmål til retten
Spørsmål til Åge Løseth ved politikontoret i Dale:
Stemmer det at årsaken til at politisak ble etablert i August 2019 var på grunn av Tom André Tveit sine eiendommer?
Om ja; da Tom André Tveit hadde noen varer fra verda forlag i campingvognen som ble ransaket; kan etableringen ha noe med en av Tom André Tveit sine eiendommer å gjøre som eksempelvis Verda forlag?
Hoveddel 5 - Guddommelighet
Selv om det er grenser for hva en kan trekke frem i retten, så grunnet at motparten i saken var den som trekte frem emner angående det guddommelige er der en mulighet å stille spørsmål ved dette fra min side - det stilles derfor et spørsmål til denne hoveddelen til tross for at det på forhånd ikke nødvendigvis er meningen å benytte besvarelsen til det hovedsakelige rettsarbeid i forbindelse med utfallet av rettsaken. Det kan legges til at skulle retten finne det urimelig å trekke frem emnet angående det guddommelige så er det motparten som har tatt initiativ til å gjøre det jf. vedtak i vedlegg 2 av Cecilie Rebecca Christophersen.
Spørsmål til retten
Spørsmål til Andrine Njøsen Helgås, Åge Løseth, Maret Krannich og Cecilie Rebecca Christophersen:
For saken er det kommet en påstand om at jeg er Gud - stemmer det at dette er grunnlaget for saken, som for eksempel at der foreligger et forsøk på å rane til seg guddommelige egenskaper?
Dagbok
XX.XX.XXXX XX:XX
Det forekom kanskje selvmord ved bygningen hvor jeg er fanget. Flere assistenter var stille og så sørgende ut ved et rom; de hadde også hansker på seg.

16.06.2020 kl 15.40
Idag er det bekreftet at jeg tok et godt valg da jeg trakk en klage under et klagemøte ved Kontrollkommisjonen 11.06.2020 - klage sendes nå inn på nytt, og det er nå sannsynligvis at premissene, vilkårene, for møtet er slik at saken behandles mer etter det jeg har sett for meg; det er ønskelig å behandle saken så grundig og oversiktlig som mulig for å øke mengden muligheter for å få behandlet saken tilfredsstillende.

24.06.2020 kl 15.10
Idag hadde jeg en samtale med kommunelege i Bergen Finn Markussen - spesielt for å begynne arbeidet med å vise at Maret Krannich som kommunelege i Askvoll gjorde feil da hun forsøkte anvende psykisk helsevernslov §3-1, foruten å ta kontakt med Finn Markussen som igjen etter hans egen uttalelse er den som eventuelt selv skulle vært den som benyttet paragrafen om det skulle være nødvendig da jeg har adresse i Bergen kommune og kun på ferie i Askvoll. Jeg legger til at Finn Markussen opp til flere ganger flirte og lo under samtalen; tydelig at han ikke forstår alvoret ved at en av Bergens borgere har blitt fanget ved ulovlig frihetberøvelse og er i fare for å bli forgiftet - nemlig jeg.

25.06.2020 omlag kl 11.00
Jeg fikk idag et bevis for den mulige avslutning #2 (!). Under en samtale med lege Cecilie Rebecca Christophersen, så prøvde hun å beskrive sykdomstegn, og deriblant nevnte hun; "tankeforstyrrelser" - noe hun like før hadde realisert selv på denne måten: Når jeg snakket så hevet hun øyenbrynene, og jeg benyttet anledningen til å spørre om hvorfor, og i sin besvarelse i etterkant, hvor jeg synes det var riktig å bruke litt tid på dette, så sa hun både; 1. at hun "vet ikke noe om det", og 2. at "det hadde med dialogen med deg å gjøre", hvor de to utsagn helt klart viste en forstyrrelse og tvil på hvilke grunnlag hun hevet brynene for.
Det å fokusere på slike ting kan ha vært lurt for å prøve å få umåtelig ulovlig innstilling involverte i saken viser, men spesielt er det jo interessant å benytte anledningen i samtale med en slik lege med spesialisering i psykologi å bearbeide slike væremåter - videre er det et bevis for at hun nettopp selv er syk, og da indirekte vedtatt som spesialist i psykologi som gir en del tyngde faglig sett, og som jeg skal inn på et bevis som gir grunnlag for å påstå at avslutning #2 faktisk er reell; psykiatrien fanger mennesker ulovlig, videre forsøke overføre sine egne sykdommer til fangene som er frihetsberøvet (!). Det er urovekkende resultater. Det kan også legges til at dette dagboknotatet gir bevis for psykologisk terror, psykologisk tortur.
Jeg kan nevne at lege Sebastien og assistent Torwald var til stede under samtalen og er derfor vitner for hendelsen.

27.06.2020 omlag kl 09:30
Psykopati ved ansatt Robert som er en kontaktperson idag. Jeg spurte om jeg kunne få utskrift av notater/journaler fra andre ansatte enn legene - da det ser ut til å være en fare for at de forsøker eskalere trusselen om forgiftning på bakgrunn av uriktige anklager som muligens er notert, og på oppfordring om å få en utskrift ble Robert amper og blant annet før han avsluttet samtalen uten resultat om å få utskrift sa han følgende: "Det er mest sannsynlig noe du har spurt om før, og derfor noe jeg ikke kan hjelpe deg med." Det er en helt usedvanlig psykopatisk insinuasjon.

28.06.2020 12:00
Det kom en ansatt til rommet uten å ha noe grunnlag for å gjøre det, men etter en kort samtale sa han det "var på grunn av tiden".

29.06.2020 11.38
Ringte helseminister Bent Høie idag; jeg ble fortalt at han hadde tatt ferie, og ellers jobbet mye hjemme på grunn av coronasituasjonen. Derfor kan det bli vanskelig å nå han.

03.07.2020 17:06:
De hadde laget to ulike bolletyper idag; en med salt på og en med ost på; jeg fikk den med salt og lurte på om jeg kunne få en med ost også; "Nei", sa betjeningen, det var kun én til hver, og de sa; "Ja", til at de behandlet som om samme type bolle etter spørsmål om dette fra meg.

04.07.2020 17:06:
Tendensen er stadig strengere regler. Idag nektet Karen meg kaffe 17:03, da hun mener kaffeservering varer fra 16:00 til 17:00 - tidligere har en fått kaffe helt til det var tomt på kanne, trakter; det var fremdeles mer igjen når jeg spurte.

13.07.2020 16:00:
'B...', en pasient, banket i en vegg; en ansatt, Martine, sjekket og pasienten både løy og innrømte å ha banket. Den ansatte neglisjerte tilsynelatende eventuelle tiltak.

17.07.2020 16:50:
Bård, en som jobber her hvor jeg er fengslet sa; "God morgen", til meg...

XX.XX.XXXX XX:XX:
Thor K. Bohnhorst går med en kniv på en veldig merkelig måte i hånden i felleslokalene.

18.07.2020 22:25:
Trond er tydelig sint, forbannet - i en slik tilstand at de nekter å svare på spørsmål om de er det. Jeg spurte; "Jeg ser du skjelver og ser forbannet ut; stemmer det?", ingen svar, og så spurte jeg om navnet og han spurte da meg i retur i stedet for å svare - jeg sa "Tom André" og han sa så Trond. Videre så når han hadde servert meg mat så laget han noen lyder med munnen og jeg spurte om han laget de som en del av forbannelsen og da svarte han ikke.
Den samme; Trond, sa 19.07.2020 00:41; "Fy faen!", også da jeg spurte om frukt som er vanlig å få på natt om en er interessert.

19.07.2020 12:40:
Thor K. Bohnhorst, en ansatt, er bekymret for sin egen "rettsikkerhet", og oppfordrer til en samtale om bruk av mobiltelefon med kamera.

20.07.2020 13:19:
Assistent Odin slo igjen døren på rommet etter en kortere samtale. Helt tydelig var det en aggressjon han forsøkte å få ut ved å være hardere med døren enn vanlig.

20.07.2020 15:33:
På grunn av noen ekstreme bevegelser hos assistent Ruth under en samtale med lege Ieva Leskauskaite idag spurte jeg henne om hun har nerveproblemer; "Nei ...", svarte hun. Videre kan det nevnes at Ieva Leskauskaite ble spurt om emnet; folkemord, og ble tydelig opprørt av spørsmålet; nervøs.

21.07.2020 09:25:
"Husk å kom tidsnok neste gang!", nærmest brølte en av de ansatte etter at jeg hadde fått frokost innen tiden; 'en time' etter at frokosten begynte 08:15. Helt siden jeg ankom fengselet jeg nå er i har alle måltidene vart én time etter de begynte, og det har vært uttalt av de fleste ansatte og en ordinær sannhet ved avdelingen - idag som om aldri hørt om blant 2-3 ansatte som stod på kjøkkenet; Kornelia, Sølvi med flere.

21.07.2020 15:33:
Forsøk på å presse meg til utgang: Kornelia sier angående det at jeg har fått mulighet til å gå ut på en terrasse på egenhånd; "fint om du benytter deg av det" så du kommer deg litt videre.

22.07.2020 16.03:
En ansatt nektet meg nå mat - måltid har vart én time etter oppgitt tidspunkt helt siden jeg kom til hvor jeg nå er - dette har de hvor jeg nå er begynt å bestride (!). Middag begynner kl 16.

30.07.2020 13:10:
Har idag vært i samtale med Leger Uten Grenser.

19.08.2020 16.50:
En ansatt hvor jeg er gikk innenfor 1 meters regelen i forhold til corona-situasjonen når det synes som at jeg ble forsøkt presset inn i en samtale.

20.08.2020 09.05:
Torbjørn, en ansatt hvor jeg er nå, tok i en kopp på kjøkkenbordet; videre gikk han litt bort fra bordet og tydelig mumlet og snakket for seg selv - så gikk han bort til kjøkkenbordet igjen og tok litt bort og i samme koppen én gang til før han gikk å hentet seg en ny kopp.

23.08.2020 12.34:
Torbjørn sitter i en sofa og snakker med seg selv.

24.08.2020 15.50:
En ansatt, Magnar, der hvor jeg er nå snakket og brukte ordene; 'osteguden' og 'kristost'.

26.08.2020 15.10:
En ansatt, Kristine, der hvor jeg er nå trodde det var tirsdag; det er onsdag idag.

27.08.2020 11.50:
En ansatt, Lisbeth, hvor jeg er nå sa; "vi må se at du lever godt der du lever/bor nå" i respekt av spesielt min campingvogn.

30.08.2020 19.30:
En ansatt, Anne Lene, hvor jeg er nå fortalte om et familiemedlem som tydelig bar preg av å være paranoid.

10.09.2020 19.35:
En ansatt, Frank, uttrykker noe om kunst; "blått opp i et hjørne - det kan du bare glemme".

18.09.2020 11.00:
Jeg spurte etter utskrift for all dokumentasjon fra det stedet hvor jeg nå er, og fikk blant annet somatisk journal fra Voss for mange mange år siden som tillegg (!) - uprofesjonell dokumentasjonshåndtering.
Arbeid
EnhetFått kontaktPågående arbeid
_____
Media
Bergensavisen--
Bergens TidendeJaJa
Dagbladet--
Dagsavisen--
Norsk Rikskringkasting--
TV2--
Verdens Gang--
_____
Offentlige Etater
FolkehelseinstituttetJaJa
Helse- og OmsorgsdepartementetJaJa
_____
Organisasjoner
Amnesty InternationalJaJa
Human Rights WatchJaNei
Leger Uten GrenserJaNei
Norsk FolkehjelpJaJa
Redd Barna--
Røde KorsJaNei
Internasjonalt Røde Kors--
_____
Parti
ArbeiderpartietJa-
Fremskrittspartiet--
Høgre--
Kristelig Folkeparti--
Miljøpartiet De Grønne--
Rødt--
Senterpartiet--
Venstre--
_____
Politi
Politiet i Norge--
_____
Religiøse organisasjoner
Den Norske KirkeJaNei
Det Mosaiske TrossamfundJaNei
Islamsk Råd NorgeJa-
Kirkens Nødhjelp--
Kirkens SOSJaNei

*Om 'Nei' på 'Pågående Arbeid' betyr det at de har innrømt at de ikke hjelper i situasjonen. Det kan legges til at det likevel kan være nyttig med å opprette dialog for råd, informasjon.
Utgivelser
Lov og Læring - Situasjonen den 07.07.2020
Lov og Læring - Situasjonen den 01.08.2020
Løgner om Meg (1. utgave)
Løgner om Meg (5. utgave)

Tillegg til utgivelsen 'Løgner om Meg':
Tillegg 1a - Åge Løseth med mulig falskt stempel
Tillegg 1b - Åge Løseth med mulig falskt stempel
Tillegg 2 - Skrivefeil på Rekvisisjon 16.12.2021
Tillegg 3 - Notatark om god helse 22.12.2021
Tillegg 4 - Notatark med et sjokkerende sitat 02.09.2021
Tillegg 5a - Dr Nyland sine notater fra møte 22.12.2021 - Side 1
Tillegg 5b - Dr Nyland sine notater fra møte 22.12.2021 - Side 2
Tillegg 5c - Dr Nyland sine notater fra møte 22.12.2021 - Side 3
Tillegg 5d - Dr Nyland sine notater fra møte 22.12.2021 - Side 4
Tillegg 6 - Notater fra møte 27.01.2022
Tillegg 7 - Notater fra møte 16.03.2022
Tillegg 8 - Anmeldelse av 'Løgner 10', Trond Arne Asperheim 07.10.2022
Tillegg 9 - Svar på anmeldelse av 'Løgner 10', Trond Arne Asperheim
Vedlegg
1 Cecilie Rebecca Christophersen - Vedtak 05.06.2020
1b Cecilie Rebecca Christophersen - Vedtak 05.06.2020
2 Illustrasjon over lovbruddene til Maret Krannich 23.06.2020
3 Illustrasjon over de 3 bolker med uriktige anklager samt lovbrudd
4 Artikkel - Rettsikkerhet i helsesektoren
5 Artikkel - Om Rhyck
6 Liste over måter jeg kan bli frigjort på
7 Situasjonskart for saken
8 Rhyck - En skisse
9 Artikkel - Hjernevask - Tidenes meningsløse skandale
10 Video - Like før ulovlig vedtak 27.05.2020
11 Skisse - Uforsvarlig samtale
12 Skisse - Rhyck - Amnesty & Damnesty
13 Artikkel - 'Leger - Moderne bødler?'
14 'Adolf Hitlers Tale: Refleksive behov?'
15 En Time 27.05.2020
16 Et svakt punkt for Norge
17 En vond utvikling
18 Lensmann Åge Løseth
19 Norge etter 22. juli 2011
20 Virkninger av Rhyck
21 Drømmer og Erstatningskrav
22 Notat om frigjøring 06.08.2020
23 Om utskrivelse


© 2020